Molho shoyu Hikari de soja 500ml 

Mol.Hikari Soja Shoyu