Chá verd Yamamoe Banchá torrado tipo 22,5g 

Chá Verde Yamamot.Ban-Chá Torr